• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn phòng Sở

Ngày đăng

VĂN PHÒNG SỞ

 

Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: 0257.3841264

- Fax: 0257.3842373

- Email: sgtvt@phuyen.gov.vn; vp.sgtvt@phuyen.gov.vn

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, hành chính - quản trị; công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin, chuyển đổi số; công tác tài chính kế toán, tài sản; công tác thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo đúng quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng, kế toán trưởng, công chức chuyên môn và nhân viên.

(Theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Phú Yên)

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG SỞ

img046 copy.jpg

1. Ông PHAN TẤN LỰC

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Di động: 0906 557 179

- Email: phantanluc@phuyen.gov.vn

img039 copy.jpg

2. Ông HUỲNH NHẬT TRƯƠNG

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Di động: 0948 046 016

- Email: huynhnhattruong@phuyen.gov.vn

HT_HongVan.jpg

3. Bà LÊ THỊ HỒNG VÂN

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Di động: 0903 548 596

- Email: lethihongvan@phuyen,gov.vn

II. CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG SỞ

1. Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG

- Chức vụ: Kế toán

- Di động: 0987 354 847

- Email: nguyenthituyetsuong@phuyen.gov.vn

2. Ông NGUYỄN BẢO NGÂN

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0905 397 578

- Email: nguyenbaongan@phuyen.gov.vn

3. Bà VỖ THỊ HẠNH

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0388 053 397

- Email: vothihanh2051988@phuyen.gov.vn

4. Ông NGUYỄN THANH NAM

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0383 599 096

- Email: nguyenthanhnam@phuyen.gov.vn

Về đầu trang