• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông

Ngày đăng

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: 0257.3843259

- Fax: 0257.3842373

- Email: pqlclctgt.sgtvt@phuyen.gov.vn

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông và quản lý quy hoạch ngành; kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý của Sở hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

(Theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Phú Yên) 

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG

img036 copy.jpg

1. Ông NGUYỄN TRÍ PHƯỜNG

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách

- Di động: 0986 098 775

- Email: nguyentriphuong84@phuyen.gov.vn

 


HT_Nghia.jpg

2. Ông TRỊNH ĐẠI NGHĨA

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Di động: 0906 706 748

- Email: trinhdainghia@phuyen.gov.vn

 

II. CHUYÊN VIÊN PHÒNG

1. Ông HUỲNH ĐỨC TIỂNG

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0934 891 965

- Email: huynhductieng@phuyen.gov.vn

2. Ông ĐOÀN THẾ LONG

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0823 779 779

- Email: doanthelong@phuyen.gov.vn

3. Ông Nguyễn Văn Thanh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0342 101 531

- Email: nguyenvanthanh95@phuyen.gov.vn