• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Ngày đăng

PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

 
Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: 0257.3843701

- Fax: 0257.3842373

- Email: pqlkchtgt.sgtvt@phuyen.gov.vn

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý, bảo trì bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Sở hoặc được phân cấp ủy quyền theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

(Theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Phú Yên) 

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG

 

img033 copy.jpg

1. Ông NGUYỄN LÊ HOAN

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Di động: 0913 462 533

- Email: nguyenlehoan@phuyen.gov.vn

img014 copy.jpg

2. Ông ĐINH VĂN CÔNG

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Di động: 0982 254 849

- Email: dinhvancong@phuyen.gov.vn

II. CHUYÊN VIÊN PHÒNG

1. Bà NGUYỄN VŨ LỆ THANH

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0983 457 993

- Email: nguyenvulethanh@phuyen.gov.vn

2. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0906 762 448

- Email: nguyenthingoclan@phuyen.gov.vn

3. Ông ĐOÀN TRUNG THÀNH

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0365 338 279

- Email: doantrungthanh@phuyen.gov.vn

Về đầu trang