• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

V/v triển khai thực hiện các Thông tư: số 13/2024/TT-BGTVT ngày 15/5/2024, số 14/2024/TT-BGTVT, số 15/2024/TT-BGTVT ngày 29/5/2024 của Bộ GTVT

Ngày đăng

Thực hiện Công văn số 3264/UBND-ĐTXD ngày 04/6/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Thông tư: Số 13/2024/TT-BGTVT ngày 15/5/2024, số 14/2024/TT-BGTVT, số 15/2024/TT-BGTVT ngày 29/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Sở Giao thông vận tải triển khai các Thông tư như sau:
- Ngày 15/5/2024, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư số 13/2024/TT-BGTVT Quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không. Thông tư số 13/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.
- Ngày 29/5/2024, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư số 15/2024/TT-BGTVT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay. Thông tư số 15/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2024.
- Ngày 29/5/2024, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư số 14/2024/TT-BGTVT về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu. Thông tư số 14/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2024.
Sở Giao thông vận tải thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để nghiên cứu, thực hiện./.

Tải về máy: 

Về đầu trang