• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 16/2024/TT-BGTVT ngày 30/5/2024, và Thông tư số 19/2024/TT-BGTVT ngày 03/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày đăng


Thực hiện Công văn số 3322/UBND-ĐTXD ngày 06/6/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Thông tư: Số 16/2024/TT-BGTVT ngày 30/5/2024, số 19/2024/TT-BGTVT ngày 03/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
Sở Giao thông vận tải thông tin về việc triển khai như sau:
- Ngày 30/5/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 16/2024/TT-BGTVT quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ. Thông tư số 16/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2024.
- Ngày 03/6/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 19/2024/TT-BGTVT về việc ban hành Sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô. Thông tư số 19/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2024.
Sở Giao thông vận tải thông tin đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết để nghiên cứu, thực hiện./.

Tải về máy: 

Về đầu trang