Liên kết các website
Skip portlet Portlet Menu
 
Lịch Sát Hạch Ôtô-MôTô
Skip portlet Portlet Menu
 

 
 
 
Giới thiệu Sở Giao thông vận tải

(Trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên)


Địa chỉ: 72 Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: (057) 3841 264, Fax: (057) 3 842 373
Email: vanphong@sgtvt.phuyen.gov.vn

           Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên được thành lập năm 1989 theo Quyết định số 127/QĐ-UB ngày 12/7/1989 của UBND tỉnh Phú Yên. Đến nay được kiện toàn theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Sở Giao thông vận tải Phú Yên.

* Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền hạn

I. Vị trí chức năng

1. Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải, gồm: đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Sở GTVT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu UBND tỉnh

a) Ban hành các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về giao thông vận tải;

b) Ban hành các quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án về giao thông vận tải; các biện pháp thực hiện cải cách hành chính về giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

c) các dự án về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;

d) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; tham gia với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là UBND cấp huyện).

2. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh

a) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về giao thông vận tải;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức tại các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập do Sở Giao thông vận tải quản lý theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về giao thông vận tải trên đại bàn tỉnh.

4. Về kết cấu hạ tầng giao thông

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạncủa cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của tỉnh;

b) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác thuộc trách nhiệm của tỉnh quản lý hoặc ủy thác quản lý;

c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

d) Công bố theo thẩm quyền đóng, mở tuyến đường thủy nội địa địa phương và đóng mở các cảng, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, tuyến chuyên dùng đối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định cảu pháp luật; tổ chức cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông;

đ) Tham mưu, giúp UBND tỉnh quyết định phân loại, điều hành hệ thống đường tỉnh, các chương trình khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

e) Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương trong phạm vi quản lý;

g) Có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường nội địa địa phương theo quy định; cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác do địa phương quản lý hoặc Trung ương ủy thác quản lý;

h) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, quản lý nhà nước tại các bến xe otoo, bãi đỗ xe, trạm dừng nhgir và cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương quản lý.

 5. Về phương tiện và người điều khiển giao thông, phương tiện, thiết bị xếp giỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng an ninh và tàu cá) và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải

a) Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa; đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

b) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

c) Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sưả chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp giỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

d) Tổ chức việc đào tạo, sát hạch, cấp đổi, thu hồi giấy phép lái, bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, cho người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép và quản lý việc đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải; cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ và phương tiện thủy nội địa choa các cá nhân tại địa phương.

6. Về vận tải

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của UBND tỉnh;

b) Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định, hợp đồng, vận tải khách du lịch và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định của pháp luật; cấp phép vận tải quốc tế, cấp phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

c) Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng bến xe trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt; quản lý các tuyến vận tải hành khách; việc tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn;

d) Công bố hoạt động, theo dõi giám sát hoạt động thử nghiệm tàu khách nhanh và công bố, đăng ký tuyến vận tải hành khách hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương.

7. Về an toàn giao thông

a) Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan liên quan triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh; phối hợp xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn khi có yêu cầu;

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông;

c) Là cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông tỉnh theo phân cấp của UBND tỉnh;

d) Thẩm định an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh; vị trí đấu nối giữa đường huyện, đường xã với đường tỉnh; các điểm đấu nối của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ hai bên đường tỉnh.

8. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

9. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nướ đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn tổ chức hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giao thông vận tải ở tỉnh theo quy định của pháp luật.

10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

11. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dựng công nghệ có liên quan đến giao thông vận tải trên địa bàn.

13. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và bảo vệ công trình giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hoặc phân công của UBND tỉnh.

14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, thanh tra các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế đội đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo phân cấpcủa UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban AN toàn giao thông quốc gia.

17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

* Cơ Cấu Tổ Chức

1. Lãnh đạo Sở

a) Giám đốc Sở: là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải quy định;

b) Sở GTVT tỉnh có không quá 03 Phó Giám đốc; Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giao thông vận tải quy định và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các đơn vị tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước

a) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Giao thông vận tải;

- Phòng Kế hoạch Tài chính;

- Phòng Kỹ thuật Chất lượng;

- Phòng Hạ tầng Giao thông;

- Phòng Quản lý Vận tải;

- Phòng Quản lý người lái.

b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

- Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 78.01S;

- Ban Quản lý Dự án chuyên ngành giao thông;

- Bến xe liên tỉnh Phú Yên.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng (hoặc tương đương) và phân công nhiệm vụ cho công chức do Giám đốc Sở quyết định theo quy định phân cấp hiện hành; Riêng việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh thanh tra do Giám đốc Sở quyết định sau khi thỏa thuận của Chánh thanh tra tỉnh. Phó Chánh thanh tra sở do Giám đốc Sở quyết định theo quy định phân cấp hiện hành.

3. Biên chế: Biên chế của Sở GTVT được thực hiện theo quyết định ban hành của UBND tỉnh.


Trở lại | Lên trên | In
 
 
 
Tin nổi bật
Skip portlet Portlet Menu
9 sự kiện nổi bật của Phú Yên năm 2013 () Bảo vệ môi trường trong vận tải đường thủy nội địa () Tăng tốc tiến độ các công trình giao thông () Đoàn giám sát số 2 của Thành ủy kiểm tra kết quả tổ chức thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông của thành phố tại Đảng ủy Sở GTVT () Lễ khai trương tuyến xe buýt Quận 1 ()
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Loading the player ...
 
Liên kết website trong Tỉnh
Skip portlet Portlet Menu