• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông

Ngày đăng

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 
Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: 0257.3843259

- Fax: 0257.3842373

- Emailpqlclctgt.sgtvt@phuyen.gov.vn

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông và quản lý quy hoạch ngành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, theo đúng quy định của pháp luật;

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

(Theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Yên)

PQLCLCTGT.jpg
II. CHUYÊN VIÊN PHÒNG

1. Ông HUỲNH ĐỨC TIỂNG

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0934 891 965

- Email: huynhductieng@phuyen.gov.vn

2. Ông NGUYỄN TRÍ PHƯỜNG

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0986 098 775

- Email: nguyentriphuong84@phuyen.gov.vn

3. Ông ĐOÀN THẾ LONG

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0823 779 779

- Email: doanthelong@phuyen.gov.vn

Về đầu trang