• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Sổ tay hướng dẫn xây dựng bộ hồ sơ tham gia Chương trình OCOP tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – Lê Tấn Hổ tại Công văn số 4382/UBND-KT ngày 25/8/2022 về việc nghiên cứu xây dựng Sổ tay, tờ rơi để cung cấp thông tin hướng dẫn các thủ tục hoàn tất sản phẩm OCOP theo quy định.

        Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành biên soạn cuốn “Sổ tay hướng dẫn xây dựng bộ hồ sơ tham gia Chương trình OCOP tỉnh Phú Yên”; đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Phát triển nông thôn in ấn và cấp phát miễn phí đến UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Nhân dân.
        Để việc tuyên truyền, khai thác, sử dụng cuốn Sổ tay được thiết thực, hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các Sở, ban, ngành liên quan đăng tải cuốn Sổ tay lên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương và có các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, địa phương để bảo đảm đội ngũ cán bộ và Nhân dân được tiếp cận với tài liệu nêu trên.
        Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Tải về máy: 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên

Về đầu trang