• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch này nhằm tuyên truyền kịp thời, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách, văn bản của Trung ương và địa phương về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử góp phần nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và minh bạch, bảo đảm bình đẳng và cạnh tranh trong tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh.

Đồng thời, thông tin rộng rãi về hoạt động và kết quả kiểm soát TTHC, cải cách thủ tục hành chính đến từng cá nhân và tổ chức; khuyến khích cá nhân, tổ chức, mặt trận và các đoàn thể tham gia vào công tác quản lý xã hội, giám sát hoạt động quản lý của nhà nước của các cấp chính quyền.

Kế hoạch tập trung truyền thông một số nội dung chủ yếu như: Truyền thông công tác kiểm soát TTHC trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; công tác kiểm soát TTHC đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ thực thi các kiến nghị về đơn giản hóa TTHC; hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về công tác giải quyết TTHC, quy định hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương phổ biến nội dung hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử một cách kịp thời, đầy đủ, lựa chọn hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với trình độ dân trí, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương, chú trọng giới thiệu rộng rãi về kinh nghiệm, cách làm hay, những điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán những biểu hiện trì trệ trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC. Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC, địa chỉ cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC của các cơ quan, đơn vị nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị tham gia công tác truyền thông nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch, đồng thời nghiên cứu, vận dụng vào cơ quan, đơn vị mình để đạt kết quả tốt nhất.

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện tốt nội dung của Kế hoạch; đồng thời chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan biên tập nội dung, phát hành các tờ rơi, tờ gấp, khẩu hiệu… về công tác cải cách hành chính, công tác kiểm soát TTHC.

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Yên

Tác giả: Mỹ Luận

Về đầu trang