• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính

Ngày đăng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Phú Yên. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/3/2022 và thay thế Quyết định số 1886/2011/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của UBND tỉnh.

Theo đó, Quy định này quy định về trách nhiệm; đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm và xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu hoặc người được giao quyền phụ trách, điều hành sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của tỉnh Phú Yên.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC có trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác cải cách hành chính; trách nhiệm trong việc xử lý các khuyết điểm, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trách nhiệm nêu gương

Đối với trách nhiệm nêu gương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm gương mẫu nêu gương để cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý làm theo như: Không vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ công tác của bản thân phụ trách đạt yêu cầu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; xử lý công việc của cơ quan trên môi trường điện tử (trừ các công việc thuộc bí mật nhà nước); sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan và của cá nhân.

Ngoài trách nhiệm nêu gương, người đứng đầu các cơ quan của tỉnh còn có trách nhiệm nêu gương trong việc tổ chức và thực hiện các nội dung công tác cải CCHC liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình để UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh học tập kinh nghiệm, vận dụng làm theo.

Trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác CCHC

Đối với các nhiệm vụ, giải pháp công tác CCHC của tỉnh thuộc trách nhiệm cơ quan, đơn vị, địa phương mình chủ trì, tham mưu UBND tỉnh, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp triển khai thực hiện theo định kỳ hàng năm để đưa vào Kế hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm và Kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong công tác cải cách hành chính của tỉnh đúng thời gian theo yêu cầu của UBND tỉnh hoặc theo đề nghị của Sở Nội vụ. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị cơ sở trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mang tính chất thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả chung của công tác cải cách hành chính của tỉnh để kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giải pháp hoặc điều chỉnh giải pháp thực hiện theo thẩm quyền, đảm bảo việc triển khai thực hiện có chuyển biến tích cực trong thực tiễn. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng và tiến độ thực hiện đối với các nhiệm vụ, giải pháp có xác định sản phẩm đầu ra và tiến độ hoàn thành cụ thể…

Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ tất cả các nội dung công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo đúng quy định của Chính phủ, UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đạt kết quả Chỉ số Par Index hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình từ loại khá trở lên và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình đạt trên 90%; đề xuất, đăng ký triển khai, xây dựng các mô hình điểm, thí điểm trên các lĩnh vực công tác cải cách hành chính, nhất là các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Trách nhiệm trong việc xử lý các khuyết điểm, hạn chế

Đối với các phản ánh, kiến nghị về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ và thái độ phục vụ người dân, tổ chức của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức xác minh, làm rõ tất cả các nội dung phản ánh của người dân, tổ chức hoặc báo chí ngay khi nhận được thông tin phản ánh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc trả lời cho người dân, tổ chức hoặc báo cáo các nội dung đã phản ánh, đồng thời công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương về kết quả xác minh thông tin và xử lý vi phạm (nếu có).

Trong trường hợp qua xác minh có cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc cho người dân, tổ chức có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà hoặc thờ ơ, vô cảm trước những vấn đề cấp bách, cấp thiết của người dân, tổ chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm xin lỗi công khai người dân, tổ chức và thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có) cho người dân, tổ chức; đồng thời, phải cử người mới để thay thế và xem xét, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm; xử lý hoặc kiến nghị xử lý cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình đã được chỉ ra trong kết quả chấm điểm Chỉ số Par Index hàng năm của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, địa phương thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp khắc phục toàn bộ các hạn chế, yếu kém do nguyên nhân chủ quan của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong thời hạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; khắc phục theo đúng lộ trình đã được UBND tỉnh chỉ đạo hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đối với các hạn chế, yếu kém có nguyên nhân khách quan.

Việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương theo 4 mức độ gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.


Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Yên

Tác giả: Mỹ Luận

Về đầu trang