• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính; về xây dựng và phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng; dịch vụ công trực tuyến.

Ngày đăng

Thực hiện các Kế hoạch số: 06/KH-SGTVT ngày 25/01/2022 về Cải cách hành chính Sở Giao thông vận tải năm 2022; số 1681/KH-SGTVT ngày 12/10/2021 vế Kế hoạch phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Giao thông vận tải năm 2022.

Sáng ngày 14/9/2022, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính; về xây dựng và phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng; dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở Giao thông vận tải năm 2022, thời gian tập huấn 1 ngày, với số lượng tham gia 45 người.

z3720718292325_3daf4f8d1c5ccaf4f7a186f121ad5fe0.jpg

z3720718323373_b12d593ec3a5d73b2269e0323a45c354.jpg

z3720718294543_6172b4cbec490c0ce5a7ecda506ee754.jpg

Ảnh: Quan cảnh khai mạc Hội nghị tập huấn.

Tại Hội nghị, các công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn đã được nghe Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông và Lãnh đạo các Phòng (Phòng CCHC - Sở Nội vụ, Phòng CNTT - Sở TT&TT) truyền đạt, giới thiệu Tổng quan chung về CCHC; một số vấn đề trọng tâm về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC Nhà nước; Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Phú Yên; Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng; chia sẻ, giới thiệu những bài học, kinh nghiệm tại một số sở, ngành, địa phương… Hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi, thảo luận về cải cách hành chính; công tác Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng; dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận giải quyết TTHC theo quy định trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia; lưu trữ điện tử hồ sơ công việc; kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; lưu trữ điện tử theo quy định.

z3720718299619_4e1668b9192e11913cfa3a165fc56118.jpg

Ảnh: Đ/c Bùi Trọng Lân – PGĐ Sở Nội vụ, báo cáo chuyên đề Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2025 theo Chương trình hành động số 12 của Tỉnh ủy

z3720718337862_4f9e7e51c89a676c5f3950ce5219df57.jpg

Ảnh: Đ/c Lê Tỷ Khánh – PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông, báo cáo chuyên đề Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

            Kết quả đạt được trong việc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng:

- Tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước 2021 - 2030 của tỉnh Phú Yên (Theo Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh).

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp số hóa kết quả giải quyết TTHC để đáp ứng các mục tiêu cụ thể được đề ra tại Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 01/02/2021của UBND tỉnh; Kế hoạch số 383/KH-SGTVT ngày 23/3/2021 và Kế hoạch số 47/KH-SGTVT ngày 12/5/2022 của Sở Giao thông vận tải.

- Nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn về công tác Cải cách hành chính; Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Giao thông vận tải Phú Yên.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng công chức, viên chức đoàn viên công đoàn và người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và định hướng phát triển lâu dài.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; tạo hồ sơ công việc điện tử; kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; lưu trữ điện tử.

Sau hội nghị tập huấn, giúp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn của Sở Giao thông vận tải nhận thức đúng và đầy đủ về công tác cải cách hành chính; xây dựng và phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng; dịch vụ công trực tuyến; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; sử dụng dịch vụ công trực tuyến và triển khai hiệu quả tại phòng, ban, đơn vị mình trong thời gian tới./.

Tác giả: Huỳnh Nhật Trương - Nguyễn Xuân Cảnh

Các tin liên quan khác

Về đầu trang