• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết luận của Giám đốc Sở - Nguyễn Phương Đông tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Giao thông vận tải về việc đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày đăng

Kết luận của Giám đốc Sở - Nguyễn Phương Đông tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Giao thông vận tải về việc đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tải về máy: KL cuoc hop BCD CCHC_T6_SGTVT.signed.pdf

Về đầu trang