• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết luận của Giám đốc Sở - Nguyễn Phương Đông tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính về kết quả công tác Cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Sở Giao thông vận tải

Ngày đăng

       

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 09 tháng 3 năm 2023 tại Hội trường Sở Giao thông vận tải, ông Nguyễn Phương Đông - Giám đốc Sở - Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính về kết quả công tác Cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Sở Giao thông vận tải;

 Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên trong Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (tại Quyết định số 115/QĐ-SGTVT ngày 06/3/2023 của Sở Giao thông vận tải) tham gia đầy đủ.

Văn phòng Sở (thường trực CCHC) thông qua Báo cáo tóm tắt Kết quả công tác Cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Sở Giao thông vận tải (Chi tiết tại Báo cáo số 02/BC-VP ngày 08/3/2023 của Văn phòng Sở); ý kiến của các thành viên dự họp. Chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

1. Công tác rà soát, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh ban hành cần được xử lý: Lĩnh vực giao thông vận tải có 06 văn bản quy phạm pháp luật, giao Văn phòng Sở chủ trì tham mưu trình xin chủ trương UBND tỉnh cho thực hiện bãi bỏ 06 văn bản quy phạm pháp luật (đã thực hiện xong), sau khi có chủ trương các phòng liên quan thực hiện các bước bãi bỏ theo lộ trình đã đề ra, thời gian tháng 06/2023 hoàn thành.

2. Việc từ chối tiếp nhận, giải quyết cho công dân, tổ chức phải có văn bản nêu lý do từ chối theo quy định tại Mẫu số 03 của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Các phòng, ban, đơn vị (có thủ tục hành chính) thực hiện theo quy định, thời gian thực hiện trong năm 2023.

3. Các phòng, ban, đơn vị: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao (tại Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên) triển khai thực hiện rà soát các nội dung về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước của cấp có thẩm quyền ban hành; đề xuất các nội dung thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở đã phân cấp cho địa phương (nếu có), thời gian đến ngày 15/6/2023, đồng thời có văn bản gửi về Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Sở.

4. Giao Văn phòng Sở chủ trì, các đơn vị trực thuộc phối hợp xây dựng Kế hoạch và tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, số lượng hợp đồng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, thời gian 6/2023 hoàn thành.

5. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy trình, thủ tục và thời hạn quy định, các phòng, ban, đơn vị thực hiện thường xuyên trong năm 2023.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh; tổ chức triển khai Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trong đơn vị nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không thật sự cần thiết, không phù hợp gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực ngành quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC và giải quyết TTHC qua Trung tâm phục vụ hành chính công. Giao Văn phòng Sở chủ trì, các phòng, ban, đơn vị phối hợp thực hiện thường xuyên trong năm 2023.

7. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bên trong Sở Giao thông vận tải và sắp xếp, bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm và kiện toàn các chức danh quản lý cấp phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Giao Văn phòng Sở chủ trì thực hiện thường xuyên trong năm 2023.

8. Giao Văn phòng Sở và Thanh tra giao thông: Tổ chức kiểm tra các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những quy định của pháp luật về cải cách hành chính, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo trong lĩnh vực giao thông vận tải theo thẩm quyền, thực hiện thường xuyên trong năm 2023.

9. Các phòng, ban, đơn vị tăng cường tuyên truyền công tác CCHC đến người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, thực hiện thường xuyên trong năm 2023.

10. Các phòng (có thủ tục hành chính) khẩn trương lập danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, thời gian hoàn thành tháng 4/2023, đồng thời có văn bản gửi về Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Sở; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (tại Kế hoạch số 383/KH-SGTVT ngày 23/3/2021, Kế hoạch số 47/KH-SGTVT ngày 12/5/2022 và các văn bản chỉ đạo liên quan,…). Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai theo lộ trình Kế hoạch của Sở.

11. Triển khai số hóa, cập nhật hồ sơ TTHC vào Cổng dịch vụ công của tỉnh tại Trung tâm hành chính công của tỉnh đảm bảo 100% theo quy định, giao công chức tại Bộ phận Một cửa, công chức thuộc các phòng (có thủ tục hành chính) tham gia giải quyết TTHC, thực hiện thường xuyên trong năm 2023.

12. Tổ kiểm tra công vụ tăng cường, thường xuyên kiểm tra công cụ (theo Quyết định số 282/QĐ-SGTVT ngày 19/5/2022 của Sở Giao thông vận tải), thực hiện thường xuyên trong năm 2023.

13. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (phạm vi toàn quốc) đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, giao Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp Huyện, cấp Xã (theo Văn bản 814/ CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 07/11/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam), thời gian trong tháng 3/2023.

14. Văn phòng Sở tham mưu kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên (tại Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh)Bộ phận Một cửa cấp Huyện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, thời gian trong Quý II/2023 hoàn thành.

15. Về công tác Chuyển đổi số các phòng, ban, đơn vị theo Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Giao thông vận tải và của tỉnh thực hiện (theo Kế hoạch số 74/KH-SGTVT ngày 21/11/2022 của Sở Giao thông vận tải).

16. Giao Văn phòng Sở chủ trì, tham mưu sữa chữa, nâng cấp hạ tầng mạng (Internet, LAN, Wifi), đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, thời gian trong Quý II/2023 hoàn thành.

17. Giao Văn phòng Sở chủ trì, các phòng, ban, đơn vị phối hợp đề xuất nội dung cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Sở, thực hiện thường xuyên trong năm 2023.

18. Giao Văn phòng Sở theo dõi, tham mưu xử lý các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ giao (từng phòng, ban, đơn vị; công chức, viên chức) làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng.

Trên đây là kết luận của Giám đốc Sở - Nguyễn Phương Đông tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Giao thông vận tải ngày 09/3/2023 để các phòng, ban, đơn vị, công chức, viên chức triển khai thực hiện./.

 

Tải về máy: KL cuoc hop BCD CCHC_Quy I_2023_SGTVT.signed.pdf

Về đầu trang