• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

Ngày 06/03/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số.

I. Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở – Trưởng ban;

2. Ông: Nguyễn Tấn Chân, Phó Giám đốc Sở – Phó ban;

3. Ông: Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở – Phó ban;

4. Ông: Huỳnh Nhật Trương, Phó Chánh Văn phòng Sở - Ủy viên thường trực;

5. Ông: Nguyễn Xuân Cảnh, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái – Thành viên;

6. Ông: Phạm Văn Tiến, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông – Thành viên;

7. Ông: Nguyễn Lê Hoan, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông – Thành viên;

8. Bà: Nguyễn Thị  Bích Thảo, Chánh thanh tra Sở - Thành viên;

9. Ông: Huỳnh Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh - Thành viên.

10. Ông: Đinh Đăng Viễn, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDAVBTĐB - Thành viên;

11. Ông: Phan Tiên Viên, Phó Giám đốc phụ trách TTĐKPTGTVT 78.01S - Thành viên;     

12. Bà: Nguyễn Thị Hải Sâm, Phó Giám đốc phụ trách Bến xe liên tỉnh - Thành viên.

II. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Đề án, Chương trình, Kế hoạch về cải cách hành chính, chuyển đổi số hàng năm, theo chuyên đề và theo từng giai đoạn; các quy định và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; đề ra các phương hướng, giải pháp để tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh, găn với cải cách hành chính.

2. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao kết quả các chỉ số liên quan đến hiệu quả công tác cải cách hành chính của sở, của tỉnh gồm: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin cấp tỉnh (ICT Index); Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI).

3. Chỉ đạo xây dựng và phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

4. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; chuyển đổi số hàng năm và theo chuyên đề của Sở.

5. Chỉ đạo xây dựng báo cáo về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số theo định kỳ, theo chuyên đề và đột xuất phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Sở.

6. Thực hiện việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số của Sở theo quy định.

7. Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số theo thẩm quyền.

8. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

9. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 412/QĐ-SGTVT ngày 04/10/2021 của Sở Giao thông vận tải./.

Tải về máy: BCD CCHC va Chuyen doi so So GTVT 2023.pdf

Về đầu trang