• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

V/v thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2023

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SNV ngày 23/6/2023 của Sở Nội vụ về Thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2023;

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên nói chung, của Sở Giao thông vận tải nói riêng; Giám đốc Sở Giao thông vận tải yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, tập trung triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Các phòng, ban, đơn vị: Thông tin, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SNV trong phạm vi quản lý của phòng, ban, đơn vị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các cá nhân, tổ chức liên quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hình thức khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, có giải pháp nâng cao chất lượng hành chính công.

2. Giao Văn phòng Sở phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên theo Kế hoạch số 32/KH-SNV. Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị đăng tải đầy đủ thông tin về thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SNV trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải (https://sgtvt.phuyen.gov.vn).

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tải về máy: CV trien khai KH khao sat su hai long nguoi dan_SNV.signed.pdf

Về đầu trang