• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi số Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (Sở GTVT) xây dựng Kế hoạchChuyển đổi số Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ”;

Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định 2269/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (Sở GTVT) xây dựng Kế hoạchChuyển đổi số Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Xác định Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Sở Giao thông vận tải. Đảm bảo việc triển khai thực hiện hiệu quả, đúng mục tiêu Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 21/12/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030”; Quyết định 2269/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030”; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số một cách sâu rộng trong toàn ngành Giao thông vận tải, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm đổi mới và phục vụ có hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải; nhằm đồng hành hỗ trợ, phục vụ người dân, doanh nghiệp giao thông vận tải trong hoạt động chuyển đổi số.

- Từng bước tạo lập dữ liệu mở phục vụ cho công tác quản lý, tổ chức hoạt động, số hóa thông tin, dữ liệu trên tất cả lĩnh vực quản lý của ngành giao thông vận tải, sử dụng và lưu trữ điện tử, giảm chi phí hoạt động, từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian. Tập trung xây dựng các hệ thống phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng cải cách hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí, nguồn lực xã hội.

- Xây dựng các nền tảng số và phát triển các hệ thống giám sát, điều hành giao thông thông minh cho tất cả các lĩnh vực quản lý, ứng dụng các thành tựu tiên tiến về khoa học công nghệ cho quản lý và điều hành vận tải; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng dịch vụ vận tải và giảm chi phí logistics.

- Tạo lập kho dữ liệu số ngành giao thông vận tải tỉnh Phú Yên đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin và dữ liệu.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2025

- Hình thành được cơ sở hạ tầng dữ liệu của ngành giao thông vận tải trong đó cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung được kết nối tích hợp dữ liệu từ các hệ thống nghiệp vụ chuyên dùng nhằm cung cấp nhu cầu thông tin phục vụ quản lý, điều hành giao thông vận tải tới được người ra quyết định đầy đủ, kịp thời và chính xác.

- 100% hồ sơ thủ tục hành chính được quản lý, theo dõi tiến độ xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên;

- 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

- 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước) thông qua việc ứng dụng chữ ký số để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và tính xác thực.

- Thực hiện số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.