• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 và Tháng tiêu dùng số tháng 10/2023 tại Sở Giao thông vận tải

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 và Tháng tiêu dùng số tháng 10/2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; chủ trương của Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số để nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở, tạo động lực để đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.

- Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ của các phòng, ban, đơn vị và sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở cho thành công của chuyển đổi số.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số Quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Yêu cầu

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo, điều hành của cơ quan, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở về hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Tháng tiêu dùng, thể hiện ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân.

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia và Tháng tiêu dùng số tháng 10/2023 được tổ chức với tinh thần là đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức; phù hợp với chủ đề của Ngày Chuyển số quốc gia năm 2023, góp phần nâng cao chỉ số DTI cho tỉnh năm 2023.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Trong tháng 10/2023, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tích cực hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 nhằm thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của phòng, ban, đơn vị. Các hoạt động chính bao gồm:

- Tăng cường phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số; làm sạch môi trường số;….

- Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp; tham gia thanh toán không dùng tiền mặt rộng rãi.

- Triển khai thực hiện nghiệm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG ngày 18/9/2023 về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

III THỜI GIAN TỔ CHỨC

Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và Tháng tiêu dùng số tháng 10/2023 được tổ chức trong thời gian từ ngày 01/10/2023 – 31/10/2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở

Căn cứ nội dung kế hoạch này, các phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp với Văn phòng Sở triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc trước ngày 01/10/2023; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng Sở) trước ngày 02/11/2023.

2. Giao Văn phòng Sở

Làm đầu mối, giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo, đề xuất lãnh đạo Sở xem xét, quyết định./.

Về đầu trang