Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông
Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông (30/10/2012)

ĐT: (057) 3843 259

Trưởng phòng: Ông HUỲNH GIA HOÀNG

- Di động: 0905 178 788

- Email: huynhgiahoang@phuyen.gov.vn

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông:

a) Giúp Giám đốc Sở soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Tỉnh trong lĩnh vực chất lượng công trình giao thông để Giám đốc Sở trình UBND Tỉnh; soạn thảo các văn bản có tính chất chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở trong lĩnh vực kỹ thuật chất lượng công trình giao thông để trình Giám đốc Sở xem xét ban hành.

b) Theo dõi chất lượng công trình giao thông, xử lý kỹ thuật và sự cố công trình (theo phân cấp của Bộ GTVT, UBND tỉnh và các quy định hiện hành).

c) Thực hiện chức năng tham mưu chủ đầu tư xây dựng các công trình giao thông do Bộ GTVT và UBND Tỉnh ủy quyền cho Sở GTVT làm chủ đầu tư.

d) Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư; thẩm định phương án, nhiệm vụ khảo sát thiết kế, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; dự toán, tổng dự toán công trình (XDCB, sửa chữa định kỳ, khắc phục bão lụt bước 2) thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và nhiệm vụ khảo sát các công trình khẩn cấp, hư hỏng cầu đường do Sở làm chủ đầu tư.

đ)Thẩm định và trình phê duyệt kết quả đấu thầu, chỉ định thầu các công trình (XDCB, sửa chữa lớn, sửa chữa vừa, khắc phục bão lụt bước 2, sửa chữa đột xuất, hư hỏng cầu đường) do Sở làm chủ đầu tư từ khâu chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư.

e) Tham gia thẩm định an toàn giao thông, công trình khoán thầu, tham gia góp ý kiến về chuyên ngành giao thông cho các dự án đầu tư trong Tỉnh.

g) Phổ biến quy trình, quy phạm, các công nghệ mới về lĩnh vực giao thông, tổ chức hội thảo các chuyên đề về chuyên ngành giao thông.

h) Tham mưu cho lãnh đạo Sở các giải pháp kỹ thuật, xử lý sự cố công trình nhằm đảm bảo ATGT.

i) Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND Tỉnh ban hành các quy định hướng dẫn thuộc lĩnh vực kỹ thuật chất lượng công trình giao thông.

k) Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp về XDGT, tham gia nghiệm thu các công trình.

m) Giúp Giám đốc Sở theo dõi các dự án đầu tư lớn trên địa bàn Tỉnh có liên quan đến lĩnh vực giao thông.

n) Thực hiện hoặc phối hợp cùng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo Sở và quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 

 

Lịch sát hạch Ôtô - Môtô

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh