Thông Báo
Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên (28/09/2020)
Thực hiện Công văn số 325/VPUBND-ĐTXD ngày 21/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đăng ký soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh; Công văn số 57/STP-XDKT&TDHPL ngày 31/01/2020 của Sở Tư pháp về việc đôn đốc tham mưu xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Sở Giao thông vận tải đã dự thảo cơ bản hoàn thành nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Để có cơ sở tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét ban hành, Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị và các địa phương có ý kiến góp ý gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 25/10/2020.

Lịch sát hạch Ôtô - Môtô

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip

Website trong Tỉnh