• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn phòng Sở

Ngày đăng

VĂN PHÒNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Thông tin liên hệ:

- Điện thoại Văn phòng: 0257.3841264

- Fax: 0257.3842373

- Emailsgtvt@phuyen.gov.vnvp.sgtvt@phuyen.gov.vn

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, hành chính - quản trị;  công tác pháp chế; công tác tài chính kế toán, tài sản; công tác kế hoạch, đầu tư, thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo đúng quy định của pháp luật;

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng, kế toán trưởng, công chức chuyên môn và nhân viên.

(Theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Yên)

VPSoGTVT1.jpg

II. CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG

1. Bà LÊ THỊ HỒNG VÂN

- Chức vụ: Kế toán trưởng

- Di động: 0903 548 596

- Email: lethihongvan@phuyen.gov.vn

2. Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG

- Chức vụ: Kế toán

- Di động: 0987 354 847

- Email: nguyenthituyetsuong@phuyen.gov.vn

3. Ông NGUYỄN BẢO NGÂN

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0905 397 578

- Email: nguyenbaongan@phuyen.gov.vn

4. Bà VỖ THỊ HẠNH

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0388 053 397

- Email: vothihanh2051988@phuyen.gov.vn

Về đầu trang