• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Ngày đăng

PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

 
Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: 0257.3843701

- Fax: 0257.3842373

- Emailpqlkchtgt.sgtvt@phuyen.gov.vn

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

(Theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Yên)

PQLKCHTGT.jpg II. CHUYÊN VIÊN PHÒNG

1. Ông TRỊNH ĐẠI NGHĨA

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0906 703 748

- Email: trinhdainghia@phuyen.gov.vn

2. Bà NGUYỄN VŨ LỆ THANH

- Chức vụ: Chuyên viên

- Di động: 0983 457 993

- Email: nguyenvulethanh@phuyen.gov.vn

Về đầu trang