• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết luận của Giám đốc Sở - Nguyễn Phương Đông tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Giao thông vận tải về kết quả thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ đến cuối năm 2022

Ngày đăng

Kết luận của Giám đốc Sở - Nguyễn Phương Đông tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Giao thông vận tải về kết quả thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ đến cuối năm 2022

Tải về máy: KL cuoc hop BCD CCHC_T9_SGTVT.signed (1).pdf

Về đầu trang