• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

 

img038 copy.jpg

Phó Giám đốc

Ông NGUYỄN TẤN CHÂN

Điện thoại cơ quan: 0257.3841378

Di động: 0913 495 419

 

img017 copy.jpg

Phó Giám đốc

Ông PHẠM VĂN TIẾN

Điện thoại cơ quan: 0257.3841608

Di động: 0914 140 009

 

(Theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Phú Yên)

1. Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải

a) Sở Giao thông vận tải có Giám đốc và có từ 02 đến 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở Giao thông vận tải do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở, Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn và nghiệp vụ thuộc Sở

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông;

d) Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông;

đ) Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm:

a) Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải 78.01S;

b) Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên;

c) Bến xe liên tỉnh.

Về đầu trang